• INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZENIA WYNIKÓW REKRUTACJI
     • INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZENIA WYNIKÓW REKRUTACJI

     •  

      Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem COVID-19, ograniczamy bezpośredni kontakt z innymi osobami. 

      W związku z ogłoszeniem wyników rekrutacji w dniu 03.04.2020r. o godz. 15.00 informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą umieszczone na naszej stronie internetowej www.przedszkoletrzcinsko.pl  w zakładce "Rekrutacja 2020/2021".

      Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o pobranie „Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola” (druk dostępny na stronie www.przedszkoletrzcinsko.pl w zakładce "Rekrutacja 2020/2021") i przesłanie scanu lub zdjęcia drogą elektroniczną na adres: przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl . W temacie wiadomości należy wpisać "Potwierdzenie woli". Oryginał "Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola" należy dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami po ustaniu epidemii.  

       

      Brak złożenia deklaracji woli przyjęcia do dnia 08.04.2020r. do godz. 14.00 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

      Anna Skiba

      Dyrektor Przedszkola

       

    • KOMUNIKAT
     • KOMUNIKAT

     • KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA

      Informuję, że zgodnie z Harmonogramem rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju na rok szkolny 2020/2021  w dniach 01.06-05.06.2020 można składać wnioski o przyjęcie kandydata do przedszkola na rok 2020/2021 w postępowaniu uzupełniającycm. Wniosek oraz oświadczenia są dostępne na naszej stronie w zakładce "Rekrutacja 2020/2021" http://przedszkoletrzcinsko.pl/rekrutacja-20202021,26,pl.  

      Z uwagi na konieczność zastosowania środków ograniczających potencjalne możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz stosując się do wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r . dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 proszę o rezygnację z osobistego składania wniosków. Wypełniony wniosek wraz

      z załącznikami proszę przesłać w formie scanu lub zdjęć na adres email: przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl .

      W razie pytań kontakt telefoniczny 91 414 81 14

       

     • ŻYCZENIA NA DZIEŃ MAMY

     • Dzisiaj 26 maj – to dzisiaj przypada Święto Mamy – Drogie Mamy składamy Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego Święta:

      Życzymy Wam przede wszystkim dużo miłości i wytrwałości w wychowaniu Waszych dzieci,

      abyście zawsze były wsparciem i ostoją dla Waszych pociech

      i abyście w tym codziennym trudzie nie zapomniały również o sobie

      o spełnianiu swoich marzeń i planów…

      Bo szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko.

      Nasze przedszkolaki wraz z Paniami przygotowały różne niespodzianki. Biedronki i Jeżyki przygotowały zdjęcia i piosenkę,  a Słoneczka swoje domy zamieniają dziś w salony piękności, w których najważniejszym gościem będą dzisiaj Mamusie

    • KOMUNIKAT
     • KOMUNIKAT

     • KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO LEŚNE SKRZATY W TRZCIŃSKU - ZDROJU

      Drodzy Rodzice,

      W ślad za decyzją rządu o zmniejszeniu obostrzeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz przywróceniem działalności przedszkoli, informuję, że w wyniku konsultacji z organem prowadzącym podjęliśmy decyzję o wznowieniu z dniem 25 maja 2020 r. działalności Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju. Opieka przedszkolna prowadzona będzie w ograniczonym zakresie, z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

      W chwili obecnej czynimy starania, aby spełnić wszystkie stawiane nam wymagania przeciwepidemiczne. W związku z powyższym potrzebujemy jeszcze kilku dni na przygotowanie warunków do bezpiecznego pobytu dzieci, rodziców i pracowników  w placówce oraz opracowanie procedur bezpieczeństwa pobytu w przedszkolu.

      Przedszkole wznawia działalność, by wesprzeć rodziców pracujących, którzy są w sytuacji konieczności powrotu do pracy i nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom.

      W przypadku Rodziców, których sytuacja zawodowa będzie ulegała zmianie i zaistnieje potrzeba powrotu dziecka do przedszkola w późniejszym terminie (po 25 maja) prosimy o wcześniejszy kontakt z Dyrektorem przedszkola i dopełnienie wszelkich formalności, które są konieczne dla zapewnienia dzieciom, rodzicom i pracownikom bezpieczeństwa.

      Do przedszkola może uczęszczać dziecko którego rodzice złożą stosowne oświadczenia (druk jest dostępny na stronie internetowej przedszkola http://przedszkoletrzcinsko.pl/dokumenty-dotyczace-organizacji-pracy-przedszkola-w-okresie-pandemii-covid-19,390,pl ). Wypełniony dokument rodzice/opiekunowie prawni powinni dostarczyć do przedszkola w terminie do piątku 22 maja br. do godz. 12.00.

      Przedszkole będzie prowadzić działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Nadal też będą prowadzone zajęcia dydaktyczne w formie pracy zdalnej dla dzieci pozostających w domach, zapewniając realizację podstawy programowej i pracy indywidualnej wynikającej z indywidualnych programów terapeutycznych.

      Funkcjonowanie przedszkola będzie zgodne z opracowanymi procedurami bezpieczeństwa  w oparciu o wytyczne GIS oraz obowiązującymi przepisami prawa. Procedury będą dostępne na stronie internetowej przedszkola  http://przedszkoletrzcinsko.pl/dokumenty-dotyczace-organizacji-pracy-przedszkola-w-okresie-pandemii-covid-19,390,pl

       

      W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola wprowadzamy następujące zasady:

       

      Rodzicu,

      • Do przedszkola przyjdź w maseczce, a przed wejściem zdezynfekuj ręce (jeśli nie masz rękawiczek jednorazowych).
      • Pamiętaj, że dziecko od 4. roku życia także powinno przyjść w maseczce
       (nie zostawiaj jego maseczki w przedszkolu).
      • Dziecko przed wejściem do sali myje ręce (dzieci nie dezynfekują rąk).
      • W przedszkolu dziecko nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

      Pamiętaj!

      • Do przedszkola przyprowadź zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych i infekcji. Infekcja to: podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie.
      • Przyprowadzając dziecko, sam również musisz być zdrowy.
      • Dziecko powinno być przyprowadzone przez jednego opiekuna.
      • W szatni przygotuj je możliwie szybko i odprowadź do drzwi sali.
      • Kiedy przyjdziesz po dziecko, osoba opiekująca się dziećmi przyprowadzi je do drzwi – prosimy, abyście sprawnie się ubrali i opuścili placówkę.
      • W szatni przyjmij zasadę – 1 rodzic z jednym dzieckiem/dziećmi (w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa) lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m.
      • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola
       żadnych przedmiotów i zabawek.
      • Grupy będą przebywały w wyznaczonych i stałych salach.
       Do grupy przypisani będą ci sami opiekunowie.
      • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności będą korzystać z indywidualnych środków ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice i fartuchy z długim rękawem).
      • Sala została specjalnie przygotowana, aby można było skutecznie dezynfekować zabawki.
      • Co najmniej raz na godzinę będzie wietrzona.
      • Wszystkie powierzchnie dotykowe będą dezynfekowane. Będzie prowadzony monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcyjnych.
      • Dzieci będą korzystały z ręczników jednorazowych.
      • Nie będzie się odbywało mycie zębów.
      • Poszczególne grupy będą przebywały w wydzielonych strefach, bez możliwości stykania się ze sobą.
      • Dzieci nie będą wychodziły na spacery poza teren przedszkola.
      • W razie konieczności temperatura ciała dziecka będzie mierzona za pomocą termometru bezdotykowego.
      • Jeżeli w czasie pobytu w przedszkolu u dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe, zostanie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, a rodzice/opiekunowie niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
      • Miej przy sobie telefon przez cały dzień, ponieważ nauczyciel musi mieć z Tobą stały kontakt.
      • Przygotuj swoje dziecko na nową rzeczywistość w przedszkolu. Powiedz, że panie mogą chodzić w maseczkach i rękawiczkach oraz, że nie wszyscy koledzy będą obecni.

      Dziękuję Państwu za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę. Liczę na wzajemne wsparcie i zrozumienie.

       

      Anna Skiba
      Dyrektor Przedszkola Miejskiego
      Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju

       

       

     • KONKURS FOTOGRAFICZNY

     • Szanowni Państwo, w imieniu Trzcińskiego Centrum Kultury serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Trzcińsko Zdrój do udziału w internetowym konkursie fotograficznym. Konkurs polega na wykonaniu fotografii swojej twarzy pomalowanej w różnorodne barwy (liczy się kreatywność).
      Zdjęcia prosimy przesyłać na adres e-mail: tck@interia.eu do 30 maja 2020 roku. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
      Konkurs nie jest ograniczony wiekowo. Podstawę zgłoszenia do konkursu stanowi podpisana wiadomość e-mail z załączonym zdjęciem.
       

      Klauzula informacyjna

      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

      1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trzcińskie Centrum Kultury (TCK) z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju, ul. Młyńska 4 (kod pocztowy: 74-510), tel.: 914148043,
      2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Trzcińskim Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email tck@interia.eu
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu i wyłonienia laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu przekazania nagród laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
      4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
      5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: - w przypadku uczestników przez czas realizacji konkursu przez Trzcińskie Centrum Kultury, - w przypadku laureatów również po zakończeniu realizacji konkursu w celu przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,
      6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO, a także w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
      7. w sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
      8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymania nagród w konkursie oraz w przypadku laureatów niemożliwością przekazania nagród przez Trzcińskie Centrum Kultury.

      Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

      1. Konkurs ma charakter gminny.
      2. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku na stronie tcktz.naszgok.pl oraz Facebooku Trzcińskiego Centrum Kultury oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
       (w zakresie obejmującym imię, nazwisko) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przez Trzcińskie Centrum Kultury z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju, ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, tel. 91 414 80 43, w celach związanych z realizacją konkursu i wyłonieniem laureatów.
      3. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją jego treści.

       

     • KONKURS KREATYWNI W DOMU

     • Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie "Kreatywni w domu" organizowanym przez Trzcińskie Centrum Kultury. 

       

      REGULAMIN KONKURSU

      1. Organizatorem konkursu fotograficznego i filmowego z nagrodami pn. „Kreatywnie w domu” jest Trzcińskie Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju (74-510), ul. Młyńska 4,
      2. Konkurs rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia na stronie www.tcktz.naszgok.pl oraz facebook’u Trzcińskiego Centrum Kultury (TCK)  i trwa do czasu rozstrzygnięcia, tj. od 11 maja do  15 czerwca 2020 r.
      3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Do konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
      4. Udział w konkursie polega na zrobieniu zdjęcia lub nagraniu filmu i przesłaniu na adres e-mail tck@interia.eu
      5. Tematem wykonanych zdjęć lub filmu jest „Kreatywnie w domu”
      6. Zwycięzcami konkursu zostają osoby, których zdjęcie lub film zostaną uznane za najbardziej kreatywne.
      7. Ogłoszenie wyników następuje po rozstrzygnięciu konkursu.
      8. Zwycięzców o sposobie odebrania nagrody poinformujemy w indywidualnej wiadomości.
      9. Zwycięzca zobowiązany jest w indywidualnej wiadomości potwierdzić otrzymanie informacji o przyznanej nagrodzie.
      10. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą lub stwierdzenia nieprawidłowości podczas weryfikacji, zwycięzcą ogłoszona zostanie osoba, która zajęła kolejne miejsce w konkursie. 
      11. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem konkursu i akceptacją jego treści, a także wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu.

       

      Klauzula informacyjna

      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

      1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trzcińskie Centrum Kultury (TCK) z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju, ul. Młyńska 4 (kod pocztowy: 74-510), tel.: 914148043,
      2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Trzcińskim Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email tck@interia.eu
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu i wyłonienia laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu przekazania nagród laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
      4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
      5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: - w przypadku uczestników przez czas realizacji konkursu przez Trzcińskie Centrum Kultury, - w przypadku laureatów również po zakończeniu realizacji konkursu w celu przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,
      6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO, a także w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
      7. w sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
      8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymania nagród w konkursie oraz w przypadku laureatów niemożliwością przekazania nagród przez Trzcińskie Centrum Kultury.

      Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

      1. Konkurs ma charakter gminny.
      2. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku na stronie tcktz.naszgok.pl oraz Facebooku Trzcińskiego Centrum Kultury oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (w zakresie obejmującym imię, nazwisko) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przez Trzcińskie Centrum Kultury z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju, ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, tel. 91 414 80 43, w celach związanych z realizacją konkursu i wyłonieniem laureatów.
      3. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją jego treści.

       

    • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ
     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

     •  

      Szanowni Państwo,

      Za zgodą Organu Prowadzącego zajęcia w Przedszkolu Miejskim Leśne Skrzaty w Trzcińsku – Zdroju

      zostają zawieszone w dniach od 6 maja 2020 roku do 22 maja 2020roku  

      z uwagi na brak możliwości zorganizowania zajęć i opieki, zapewniającej bezpieczeństwo w placówce dzieciom zgodnie z wytycznymi,

      jakie dla przedszkoli wydał Główny Inspektor Sanitarny w dniu 30 kwietnia 2020r. w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.

       

      Równocześnie informuję, że przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach.

       

      Nadal także organizowana jest realizacja zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Zakres treści nauczania dla naszych wychowanków wraz z materiałami przekazywany jest Państwu na bieżąco

      za pośrednictwem strony internetowej http://przedszkoletrzcinsko.pl/ w zakładce „Propozycje zabaw” oraz zamkniętych grup Facebooka.

       

      Anna Skiba

      Dyrektor Przedszkola

       

       

      zarzadzenie-dyrektora.pdf

     • OGŁOSZENIE

     • Szanowni Państwo!

      W odpowiedzi na propozycję Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Premiera Rządu Polskiego o możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli od dnia 6 maja,

      decyzją Organu Prowadzącego Przedszkole Miejskie Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju,

      nasza placówka  w trosce o bezpieczeństwo Wasze i Waszych dzieci pozostaje NADAL ZAMKNIĘTA.                         

      O dalszych decyzjach będziemy informować Państwa na bieżąco.

    • KOMUNIKAT
     • KOMUNIKAT

     • KOMUNIKAT

      Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju

      z dnia 14.04.2020 r.

      w sprawie pracy przedszkola w czasie zawieszenia zajęć w przedszkolu.

       

      Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej związanej z zawieszeniem zajęć w przedszkolu i szkole z dnia 11.03.2020 r.

      Informuję co następuje:

      1. Przedszkole Miejskie Leśne Skrzaty w Trzcińsku – Zdroju od dnia 14.04.2020 r. do 26.04.2020 r. nie pracuje.
      2. Sekretariat przedszkola jest nieczynny.
      3. Wszelkie sprawy załatwiamy poprzez kontakt e-mail przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl
      4. Prosimy każdy wysłany e-mail podpisać, w celu identyfikacji.
      5. Na każdą wiadomość od rodziców i innych klientów (potrzebujących załatwić sprawę) będziemy odpowiadać i ustalać formę kontaktu w sprawach pilnych.
      6. W sytuacjach bardzo pilnych prosimy kontaktować się pod numerem telefonu 730 688 143.
      7. Prosimy śledzić naszą stronę internetową  przedszkoletrzcinsko.pl i profil przedszkola na FB. Tam zamieszczane są bieżące informacje na temat zdalnego nauczania i komunikaty bieżące.

       

      Dyrektor Przedszkola

      Anna Skiba

       

    • INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZENIA WYNIKÓW REKRUTACJI
     • INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZENIA WYNIKÓW REKRUTACJI

     • INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZENIA WYNIKÓW REKRUTACJI

      Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem COVID-19, ograniczamy bezpośredni kontakt z innymi osobami. 

      W związku z ogłoszeniem wyników rekrutacji w dniu 08.04.2020r. o godz.15.00 informujemy, że listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych będą umieszczone na naszej stronie internetowej www.przedszkoletrzcinsko.pl  w zakładce "Rekrutacja 2020/2021".

      Przypominam, że komplet oryginałów dokumentów ( w wersji papierowej) należy dostarczyć do sekretariatu przedszkola w terminie 5 dni roboczych po ustaniu epidemii.

       

      Anna Skiba

      Dyrektor Przedszkola

    • KOMUNIKAT
     • KOMUNIKAT

     • KOMUNIKAT

      Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju

      z dnia 03.04.2020 r.

      w sprawie pracy przedszkola w czasie zawieszenia zajęć w przedszkolu.

       

      Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej związanej z zawieszeniem zajęć w przedszkolu i szkole z dnia 11.03.2020 r.

      Informuję co następuje:

      1. Przedszkole Miejskie Leśne Skrzaty w Trzcińsku – Zdroju od dnia 06.04.2020 r. do 10.04.2020 r. nie pracuje.
      2. Sekretariat przedszkola jest nieczynny.
      3. Wszelkie sprawy załatwiamy poprzez kontakt e-mail przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl
      4. Prosimy każdy wysłany e-mail podpisać, w celu identyfikacji.
      5. Na każdą wiadomość od rodziców i innych klientów (potrzebujących załatwić sprawę) będziemy odpowiadać i ustalać formę kontaktu w sprawach pilnych.
      6. W sytuacjach bardzo pilnych prosimy kontaktować się pod numerem telefonu 730 688 143.
      7. Prosimy śledzić naszą stronę internetową  przedszkoletrzcinsko.pl i profil przedszkola na FB. Tam zamieszczane są bieżące informacje na temat zdalnego nauczania i komunikaty bieżące.

       

      Dyrektor Przedszkola

      Anna Skiba

       

     • INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZENIA WYNIKÓW REKRUTACJI

     • INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZENIA WYNIKÓW REKRUTACJI

      Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną oraz wytyczne GIS, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem COVID-19, ograniczamy bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz na terenie przedszkola. 

      W związku z ogłoszeniem wyników rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym w dniu 10.06.2020r.  informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych umieszczone są na naszej stronie internetowej www.przedszkoletrzcinsko.pl  w zakładce "Rekrutacja 2020/2021".

      Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o pobranie „Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola” (druk dostępny na stronie www.przedszkoletrzcinsko.pl w zakładce "Rekrutacja 2020/2021") i przesłanie scanu lub zdjęcia drogą elektroniczną na adres: przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl zgodnie z harmonogramem w dniach 15-16.06.2020. W temacie wiadomości należy wpisać "Potwierdzenie woli". Oryginał "Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola" należy dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami po ustaniu epidemii.  

       

      Brak złożenia deklaracji woli przyjęcia do dnia 16.06.2020r. oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

      Anna Skiba

      Dyrektor Przedszkola

       

    • OGŁOSZENIE
     • OGŁOSZENIE

     • Uwaga Rodzice

      Zmiana organizacji pracy Poradni od 26 marca 2020r. 

      W sprawach pilnych prosimy kontaktować sięz Poradnią w Gryfinie (91 416-27-37) lub filią w Chojnie (91 437-28-29)telefonicznie lub mailowo

      w godzinach od 8:00 do 15:00.

      Wnioski i zgłoszenia wysyłać pocztą zwykłą lub mailową.

      Dla osób potrzebujących wsparcia emocjonalnego uruchomiliśmy dyżury psychologów i innych specjalistów.

      Odczuwasz lęk, niepokój lub masz inne trudności natury emocjonalnej zadzwoń do nas lub napisz maila.

       

      KONTAKT

      w godzinach 8:00 – 15:00 tel. 91 416-27-37

      w godzinach 15:00 – 19:00 tel. 798-640-714

      w godzinach 19:00 – 21:00 tel. 690-488-699

      lub mailowo gryfino@pppgryfino.pl

       

  • Kontakty

   • Przedszkole Miejskie Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju, Kościuszki 7
   • przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl
   • przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl
   • 91 414 81 14
   • ul. Kościuszki 7 74-510 Trzcińsko-Zdrój Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych