• Przedszkole Miejskie w Trzcińsku-Zdroju zlokalizowane jest w samym centrum miasta przy ulicy Kościuszki 7. 

   Od wielu lat zapewnia edukację przedszkolną najmłodszym mieszkańcom gminy Trzcińsko-Zdrój. Do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 72 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

   Praca opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest w czterech grupach :

   • Słoneczka  - 3,4 - latki – wychowawca: Elwira Woźniewska, Anna Skiba
   • Biedronki  - grupa 4,5 - latki  – wychowawca: Bogumiła Gardziejewska
   • Jeżyki – 5,6 - latki – wychowawca: Elżbieta Herbin, Katarzyna Rostowska

   p.o. Dyrektora Przedszkola  od 01.09.2023 r. jest mgr Honorata Radecka.

   Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Trzcińsko – Zdrój a nadzór  sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.  

   • Do dyspozycji dzieci w budynku przedszkola  w Trzcińsku-Zdroju są 3  sale wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęty, kąciki zainteresowań, które sprzyjają zabawie  wspomagając  rozwój dzieci.
   • Wyposażenie sal będzie systematycznie uzupełniane.
   • Przy przedszkolu znajduje duży plac zielony

   Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

   Placówka czynna jest 9 godzin dziennie od 6.45 do 15.45.

   Zgodnie z potrzebami rodziców dzieci przyprowadzane są do przedszkola od 6.45 do 8.00, a odbierane są od 14.30 do 15.45 z wyjątkiem dzieci realizujących jedynie zajęcia w ramach podstawy programowej od 8.00 do 13.00, dzieci te przyprowadzane są o 8.00 a odbierane o 13.00

   Placówka prowadzi żywienie dzieci zgodnie z życzeniami rodziców i wymogami Sanepidu.

   Kuchnia zapewnia domowe posiłki o stałych porach dla poszczególnych grup:

   • śniadanie 8.30, 9.00, 9.30
   • obiad  od 11.30 do 13.00
   • podwieczorek 14.20

   Nauczyciele placówki to pedagodzy wykwalifikowani, pełni ciepła i oddani swojej pracy, dbający o to, aby dzieci czuły się bezpieczne i szczęśliwe i aby w przedszkolu panowała  atmosfera ciepła oraz zrozumienia.

   Szczególny nacisk kładziemy na to, aby dzieci czuły się kochane i akceptowane.

   Z dziećmi prowadzone są zabawy i zajęcia rozwijające mowę, spostrzegawczość, myślenie a także zajęcia matematyczne, plastyczne, umuzykalniające, ruchowe, przyrodnicze, itp.

   Przedszkole zapewnia również pomoc specjalistów, logopedy i oligofrenopedagoga.

    

   Celem naszego przedszkola jest :

   • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
   • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe;
   • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach,      w tym także do łagodnego znoszenia stresu i porażek;
   • rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
   • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
   • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
   • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
   • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
   • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
   • kształtowanie u dzieci przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
   • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

    

 • Galeria zdjęć

   brak danych