• DRUGI TYDZIEŃ ZDALNEGO NAUCZANIA

     • SŁONECZKA

      W drugim tygodniu Słoneczka rozwijały swoją aktywność fizyczną. Poznały różne dyscypliny sportowe i rysowały swoje ulubione zabawy sportowe na powietrzu.

      W drugim tygodniu zdalnego nauczania Biedroneczki poprawiały swoją sprawność ruchową, bo temat przewodni to : „ Chciałbym być sportowcem”. Dzieci stworzyły swój plan treningowy na cały tydzień, projektowały strój piłkarza, poznawały różne dyscypliny sportowe i zgłębiały o nich wiedzę, oraz budowały stadion sportowy z klocków. Najwięcej czasu spędzały na różnorodnych zabawach ruchowych, również wykonywały ćwiczenia w kartach pracy, by usprawnić swoje paluszki i zdobyte wiadomości o sporcie utrwalić. To był bardzo aktywny tydzień.

      JEŻYKI

      W kolejnym tygodniu nauki zdalnej „Jeżyki” realizowały krąg tematyczny „Chciałbym być sportowcem”. Rozwijały sprawności całego ciała w toku wykonywania czynności samoobsługowych ,ćwiczeń gimnastycznych i ćwiczeń plastycznych. Poznawały różne dyscypliny sportowe. Przedstawiały nam swoich ulubionych sportowców oraz projekty stadionów sportowych. Brały udział w zabawach rytmicznych i ruchowych. Starannie i sumiennie wykonywały zaproponowane zadania w kartach pracy. Brawo„Jeżyki”i brawo rodzice.

     • PIERWSZY TYDZIEŃ ZDALNEGO NAUCZANIA

     • SŁONECZKA

      Zapraszam do fotorelacji ze zdalnego nauczania w grupie Słoneczka. W pierwszym tygodniu nauki zdalnej Słoneczka przygotowywały się do Wielkanocy. Były kartki świąteczne, kurczaczki i pisanki.

      BIEDRONKI

      W pierwszym tygodniu zdalnego nauczania dzieci z grupy Biedronek przygotowywały się do Świąt Wielkanocnych. Słuchały opowiadań i wierszyków wielkanocnych, oglądały filmy. Rozmawiały z rodzicami o przygotowaniach do świąt, zrobiły listę obowiązków domowych, by w ten sposób pomoc w przygotowaniach do wiosennego świętowania, wykonały również kartkę wielkanocną. Prowadziły zabawy badawcze z jajkiem i pokonywały tor przeszkód niosąc je na łyżce, oraz turlały się po podłodze jak jajeczko. Ruch to ważna sprawa w tym czasie, bo trzeba mieć dużo siły, by pomagać w przedświątecznych obowiązkach.

      JEŻYKI

      W pierwszym tygodniu pracy zdalnej dzieci z grupy „Jeżyki” realizowały krąg tematyczny „Wkrótce Wielkanoc” . W trakcie zajęć zaznajomiły się z  kultywowaniem tradycji związanych z Świętami Wielkiejnocy oraz ze zwyczajami i tradycjami wielkanocnymi panującymi w ich domach. Uczestniczyły w zabawach rozwijających aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie. Brały udział w zabawach rytmicznych i ruchowych. Pilnie wypełniały zaproponowane zadania w kartach pracy i wykonywały prace plastyczne. Brawo „Jeżyki”.

     • KODOWANIE W CZASIE ZDALNEJ NAUKI

     • W trakcie trwania nauki zdalnej Słoneczka realizowały również zadania z kodowania. Układały kształt jajka wielkanocnego z klocków, budowały wieże oraz kolorowy mur. 

     • KONKURS PLASTYCZNO -TECHNICZNY

     • fZapraszamy do udziały w konkursie plastyczno- technicznym z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi pn. „EKO-ZABAWKA”

      REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO

      z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi

      pn. „EKO-ZABAWKA”


      Organizator Konkursu:

      Trzcińskie Centrum Kultury, ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.


      CELE KONKURSU:

      1. Kształtowanie wyobraźni plastycznej i technicznej dzieci.
      2. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej.
      3. Wzbudzanie potrzeby ochrony przyrody.
      4. Promowanie i rozwijanie postaw proekologicznych.
      5. Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach.


      TEMATYKA KONKURSU:

      Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie wspólnie z rodziną zabawki z niepotrzebnych przeznaczonych do wyrzucenia rzeczy, które możemy znaleźć w swoim domu.


      ZASADY KONKURSU:

      1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci (rodzin) z terenu gminy Trzcińsko-Zdrój.
      2. Technika wykonania prac – dowolna.
      3. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, klasa, szkoła
      4. Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO – zał. nr 1 do regulaminu

      TERMINY

      1. Pracę należy dostarczyć do dnia 23.04.2021 r. do Trzcińskiego Centrum Kultury
      2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.04.2021 r. (poniedziałek), a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.tcktz.naszgok.pl i Facebooku TCK
      3. Odbiór dyplomów i nagród od 30.04.2021 r.


      OCENA:

      1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
      2. Podczas oceny brane pod uwagę będzie:
      • pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne.
      • dobór i wykorzystanie materiałów.
      • realizacja tematu konkursu


      1. Zwycięzcami konkursu zostanie 3 autorów prac, których zabawka będzie uznana za najbardziej kreatywną.
      2. Dla laureatów konkursu organizator przewidział nagrody rzeczowe i dyplomy.


      regulamin-konkursu-plastycznego-dzien-ziemi-2021-1617973766.pdf

    • KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA
     • KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA

     •  

      Szanowni Rodzice,

      Informuję, iż czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

      i zwalczaniem COVID-19 zostało przedłużone do 18 kwietnia 2021r.

      Przedszkole będzie kontynuowało pracę w systemie zdalnym. Jednocześnie przypominam, że zajęcia stacjonarne mogą być zorganizowane na pisemny wniosek rodziców wyłącznie dla:

      1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

      2) dzieci, rodziców którzy:

      a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

      b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

      c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

      d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

      e) wykonują działania ratownicze,

      f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

      g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

      h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

      i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

      j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

      k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

      W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

      tel. 91 414 81 14, e-mail: przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl

      Z poważaniem

      Anna Skiba

      Dyrektor Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku- Zdroju

    • ZASIŁEK OPIEKUŃCZY - DLA KOGO
     • ZASIŁEK OPIEKUŃCZY - DLA KOGO

     • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia i od 28 grudnia 2020 r. do 11 kwietnia 2021 r.

      Od 9 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy [1]. Okres wypłaty zasiłku został przedłużony do 24 grudnia 2020 r. [2] oraz od 28 grudnia 2020 r. do  11 kwietnia 2021 r.  [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9].

      Opieka nad dziećmi do lat 8

      Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

      Ważne!

      Od 22 marca 2021 r. do 28 marca 2021 r. szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia opieki dla uczęszczającymch do klas I-III dzieciom osób [10]:

      • zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz
      • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. [11]:

      • szkoły podstawowe,
      • przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i podmioty prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego

      oraz

      od 27 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. [12]:

      • żłobki,
      • kluby dziecięce,
      • dzienni opiekunowie

      mają obowiązek zapewnienia opieki dzieciom osób: 

      • zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
      • realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
      • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
      • pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
      • wykonujących działania ratownicze,
      • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
      • zatrudnionych w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
      • zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
      • zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
      • zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
      • zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizujących zadania na terenie tych jednostek.

      Ponadto w okresie od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i podmioty prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego mają obowiązek zapewnić opiekę dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

      Jeżeli jednak rodzic nie skorzysta z opieki nad dziećmi zapewnionej przez żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna, przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej i inną formę wychowania przedszkolnego lub przez szkołę, przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast jeśli rodzic skorzysta z opieki zapewnionej dzieciom przez taką placówkę, nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

      Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

      Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

      • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
      • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
      • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

      Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

      Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

      Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

      Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

      Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

      Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

      Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (plik docx 42kb) - data aktualizacji oświadczenia 23.03.2021 r. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

      Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

      Instrukcja, jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS (plik doc 572kb).

      Podstawa prawna:

      [1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 1961).

      [2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 2109).

      [3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 2340).

      [4]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 106).

      [5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 206).

      [6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 286),

      [7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 368),

      [8]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 455),

      [9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 559).

      [10] Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 502).

       [11] Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561).

      [12] Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 560).

       

       

     • KOMUNIKAT

     • KOMUNIKAT

      DYREKTORA PRZEDSZKOLA

      MIEJSKIEGO LEŚNE SKRZATY

      W TRZCIŃSKU – ZDROJU

       

      Szanowni Rodzice,

      Informuję, iż w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

      od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. Przedszkole Miejskie Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju będzie pracowało w systemie zdalnym. Informacja o sposobie w jaki będzie prowadzona edukacja zdalna została przesłana Państwu na zamknięte grupy na Facebooku oraz grupy Messenger.

       

      Zajęcia stacjonarne zostaną zorganizowane na pisemny wniosek rodziców wyłącznie dla:

      • dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

      • dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

      tel. 91 414 81 14, e-mail: przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl lub Messenger naszego przedszkola

       

      Z poważaniem

      Anna Skiba

      Dyrektor Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju

     • Rodzice, dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 11 kwietnia

     • W związku z sytuacją epidemiczną i obowiązującymi obostrzeniami dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostaje wydłużony o kolejne dwa tygodnie – do 11 kwietnia br. – To ważna informacja dla rodziców – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

      Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu na mocy rozporządzenia prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, czyli do 11 kwietnia br.

      Kiedy prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego będzie przysługiwało?

      Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczas obowiązujących zasadach, czyli:

      • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
      • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

      Kto ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

      Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

      • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
      • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
       • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
       • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
       • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
      • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.
     • Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia

     • Do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

      Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

      Przedszkola

      Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

      Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

      Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

      Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

      Bez zmian pracują przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne specjalne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

      Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

      Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

      Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

      Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

      Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji i Nauki

      https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

     • Powitanie Wiosny

     • W poniedziałek 22.03.2021 roku Dzieci z naszego przedszkola świętowały Pierwszy Dzień Wiosny. Przedszkolaki tego dnia ubrane były na kolorowo. Uroczystość powitania Wiosny rozpoczęła się od przemarszu dzieci w barwnym korowodzie wraz z Marzanną na plac przedszkolny gdzie odczytany został list od bałwanka. Następnie dzieci pożegnały Marzannę, zaśpiewały piosenkę o wiośnie i zatańczyły wokół wprowadzonego gaika. Było rozwiązywanie wiosennych zagadek oraz malowanie słoneczek farbami na folii. Na koniec każda grupa miała za zadanie zasadzić kwiaty w kolorowych doniczkach. Dzień był bardzo udany a wiosenna pogoda dopisała. Dziękujemy Panu Rafałowi Przybyła za wykonanie przepięknych kolorowych donic, które ozdabiają nasz przedszkolny ogródek.

      Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji 

     • REKRUTACJA 2021/2022

     • Komisja Rekrutacyjna sporządziła listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i  podała do publicznej wiadomości (gablota w bramie przedszkola). 

       

      Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 (załącznik nr 3) są zobowiązani do „potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola” 

      w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od dnia 22.03 – 24.03.2021 r. do godz. 1400

      w sekretariacie przedszkola.

       

      • druk do pobrania na stronie przedszkola w zakładce "Rekrutacja"
      •  lub w przedszkolu

       

      Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola (czyli niedostarczenie dokumentu

      w formie pisemnego oświadczenia) jest równoznaczny z rezygnacją i utratą miejsca

      w przedszkolu.

       

      Dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu zostały zakwalifikowane zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji.

       

      Dnia 25.03.2021 roku o godz. 1500 podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

       

  • Kontakty

   • Przedszkole Miejskie Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju, Kościuszki 7
   • przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl
   • przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl
   • 91 414 81 14
   • ul. Kościuszki 7 74-510 Trzcińsko-Zdrój Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych