• BAJKOWY KONCERT
     • BAJKOWY KONCERT

     • Dnia 31 marca 2022(czwartek)

      w sali widowiskowej Centrum Kultury

      odbędzie się bajkowy koncert

      pt. "Karnawał na królewskim dworze"

      w wykonaniu Agencji Artystycznej "Pro Musica".

       

      Ta zabawna forma rozwija zainteresowanie muzyką oraz uwrażliwia na jej odbiór, a także rozbudza fantazję twórczą, co wzbogaca świat przeżyć estetycznych dzieci. Dzieci będą mogły bliżej poznać instrumenty, ich budowę i brzmienie. Czeka nas świetna zabawa połączona z nauką.

       

      Prosimy, aby w tym dniu dzieci przyproadzić najpóźniej do godziny 7.40.

     • REKRUTACJA 2022/2023

     • Komisja Rekrutacyjna sporządziła listę kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia i  podała do publicznej wiadomości (gablota w bramie przedszkola). 

       

      Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 (załącznik nr 3) są zobowiązani do „potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola” w postaci pisemnego oświadczenia w terminie

      od dnia 28.03 – 30.03.2022 r. do godz. 1400

      w sekretariacie przedszkola.

       

      • druk do pobrania na stronie przedszkola w zakładce "Rekrutacja"
      •  lub w przedszkolu

       

      Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola (czyli niedostarczenie dokumentu w formie pisemnego oświadczenia) jest równoznaczny z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

       

      Dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu zostały zakwalifikowane zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji.

       

      Dnia 30.03.2022 roku o godz. 1500 podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

       

     • ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA

     • 21 marca jest kolorowy nie tylko z powodu

      pierwszego dnia wiosny!

      To właśnie tego dnia obchodzimy

      Światowy Dzień Zespołu Downa.

       

      Zachęcamy do udziału w akcji poprzez założenie tego dnia kolorowych skarpetek "nie do pary" jako wyraz radości , tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Downa.

       

      Czekamy na Twoje kolorowe skarpety… – zdjęcie wyślij na email przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl  lub zamieść w komentarzu pod postem na facebooku 

       

    • WARSZTATY „JAK STYMULOWAĆ ROZWÓJ MAŁEGO DZIECKA?”
     • WARSZTATY „JAK STYMULOWAĆ ROZWÓJ MAŁEGO DZIECKA?”

     • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

      w GRYFINIE i FILIA w CHOJNIE

      www.pppgryfino.pl

      Szanowni Państwo!

      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie filia w Chojnie serdecznie zaprasza rodziców dzieci od urodzenia do 2 roku życia na spotkanie pt.:

      “Jak stymulować rozwój małego dziecka?”

      Rodzicu, jeżeli chcesz dowiedzieć się:

       jak wspomagać u dziecka rozwój:

      • motoryczny,

      • emocjonalno-poznawczy,

      • mowy,

       jak media wpływają na rozwój małego dziecka,

       jak zastąpić media – zapomniane gry i zabawy z dzieckiem,

      to zapraszamy do nas.

      Spotkanie dla zainteresowanych rodziców odbędzie się 25.04.2022 r. o godz. 16:00

      w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie przy ulicy Dworcowej 1 (III piętro) –

      z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

      Spotkanie będzie trwało 2 godz.

      Zajęcia poprowadzą: psycholog Katarzyna Janusz, pedagog Anna Kwaśniak, logopeda Jadwiga Sapak, neurologopeda Marta Grylewicz.

      Zgłoszenia przyjmujemy do 01.04.2022 r. – nr telefonu 91 431 28 29.

      Osoby zainteresowane prosimy o podanie numeru kontaktowego.

     • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 marca 2022 r.

     • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (szósta aktualizacja), wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195).

      W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

      Organizacja opieki w podmiocie

      • Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna, w miarę możliwości, przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
      • Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
      • W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
      • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów. W przypadku dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, ich opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci ich nie udostępniały innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.
      • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a także w czasie gdy dzieci nie przebywają w sali, oraz w razie potrzeby również w czasie zajęć.
      • W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która ograniczy stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
      • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z dziećmi oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej zaleca się stosowanie przez nich maseczki (najlepiej chirurgicznej).
      • Rekomenduje się zachowanie dystansu przez rodziców i opiekunów przyprowadzających/odbierających dzieci do/z podmiotu w odniesieniu do pracowników podmiotu, jak i innych dzieci i ich rodziców.
      • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy przestrzegać środków ostrożności (min. maseczka, dezynfekcja rąk).
      • W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków ostrożności (min. maseczka, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/ opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu od osób trzecich.
      • Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
      • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
      • Rekomenduje się nie przyprowadzanie dziecka do podmiotu, jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych.
      • Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem środków ostrożności (m.in. maseczka, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
      • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
      • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na podmiot) - dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.
      • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
      • Jeśli pracownik podmiotu zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności),należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
      • Rekomenduje się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie podmiotu, ale z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.
      • W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
      • Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

      • Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
      • Rekomenduje się, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz zasłaniali nos i usta przy pomocy maseczki.
      • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
      • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salachi w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
      • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
      • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy podmiotu w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
      • Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje (tam, gdzie jest taka potrzeba, również w języku ukraińskim).
      • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

      Gastronomia

      • Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
      • Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
      • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.
      • Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych, w przypadku braku możliwości wysokotemperaturowego mycia sztućców w placówce.

      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

      • Zaleca się, aby do pracy w podmiocie przychodziły jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz których domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
      • Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
       • Pracownicy/obsługa podmiotu, którzy podejrzewają u siebie COVID-19 nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i zapisać się na test przez stronę rządową lub wykonać go w aptece.
       • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie poświęconej koronawirusowi, a także obowiązujących przepisów prawa.
       • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
       • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

      * Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

     • BAL KARNAWAŁOWY

     • Ostatni dzień karnawału w naszym przedszkolu to dzień szczególny. Tego dnia pdbył się we wszystkich grupach długo oczekiwany bal karnwałowy. Zgodnie z tradycją dzieci przyszły do przedszkola pięknie przebrane. Pojawili się policjanci, żołnierze, strażak, księżniczki, biedronki, diabełek i przeróżne postacie z bajek. Były tańce, pląsy przy dźwiękach dziecięcych piosenek jak również konkursy: taniec z balonami, na gazecie, zabawa z krzesłami. Było dużo śmiechu, radości i dobrej zabawy. Dziękujemy Rodzicom za przepiękne przebrane dzieci. Do zobaczenia na kolejnym balu karnawałowym za rok!

     • #SOLIDARNI Z UKRAINĄ

     • Od wtorku 1 marca 2022 r. na terenie naszej Gminy przebywa 18 osób z Ukrainy, które uciekły ze swojego kraju z powodu toczącej się tam wojny. 9 osób zostało ulokowane w Gogolicach, 6 w mieszkaniu prywatnym w Trzcińsku i 3 osoby w byłym hotelu w Centrum Kultury. W najbliższych dniach spodziewani są kolejni uchodźcy. Od poniedziałku mieszkańcy w ramach solidarności z narodem Ukraińskim, przynoszą najbardziej potrzebny przedmioty, aby pomóc im w tym trudnym dla nich czasie. Dary serca są magazynowane w Bibliotece i tam będą segregowane i na bieżąco przekazywane rodzinom które u nas się znajdują. Reszta rzeczy zostanie przekazana do magazynów, skąd kierowane są transporty humanitarne na Ukrainę. Odzew pomocy jest bardzo duży i dziękujemy wszystkim za przekazane dary. Aby jednak sprawić by ta pomoc była bardziej spersonalizowana i trafiła do konkretnych ludzi i zaspokajała ich najpilniejsze potrzeby, Ochotnicza Straż Pożarna z Trzcińska-Zdroju otworzyła oddzielny rachunek bankowy. Każdy może zatem wpłacić swoją darowiznę i sprawić, że pomoc będzie jeszcze bardziej skierowana pod konkretne potrzebny naszych sąsiadów ze wschodu. Pomagajmy lokalnie.

      Wpłaty można kierować na konto:

      Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińsku-Zdroju

      ul. Młyńska 2

      74-510 Trzcińsko-Zdrój

      29 9370 1020 2005 0405 0539 0004

      Tytułem : „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”

  • Galeria zdjęć

    brak danych