• Przedszkole Miejskie Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji http://www.przedszkoletrzcinsko.pl

     

    Data publikacji strony internetowej: 2021-02-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-23

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     

    Wymagania, które nie zostały spełnione:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
    • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
    • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

     

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     

    Skróty klawiaturowe:

    • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Skiba, adres e-mail: przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914148114. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

     

    Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

     

    Dostępność architektoniczna

    1. Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać główną bramę wejściową otwieraną ręcznie.
    2. Do budynku można dostać się dwoma wejściami. Pierwsze z nich znajduje się po prawej stronie po pokonaniu sześciu stopni. Drugie wejście znajduje się w głębi. Aby dostać się do budynku drugim wejściem należy pokonać wewnętrzną bramę otwieraną ręcznie, następnie przejść przez dziedziniec i po prawej stronie po pokonaniu jednego stopnia znajdują się drugie drzwi wejściowe.
    3. W przedszkolu nie ma obszarów kontroli.
    4. Budynek składa się z 2 części: parter oraz piętro. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody lub skorzystać.
    5. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
    6. W odległości kilku metrów od przedszkola znajduje się parking miejski, z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
    7. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wejście z psem asystującym pod warunkiem, że w danym momencie nie przebywają dzieci.
    8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

     

     

     

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych